Het Klimaatnetwerk

Het Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie/Collecties, het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM), de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de TU Eindhoven hebben in november 2007 een convenant ondertekend voor samenwerking binnen een Klimaatnetwerk.

Het netwerk zal ondermeer een strategie ontwikkelen voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenklimaat, waarbij de waardestelling van zowel de roerende collecties als de (monumentale) gebouwen centraal staat. Het ICN zal nieuwe richtlijnen ontwikkelen voor het museale binnenklimaat, die door de convenantpartners zullen worden gebruikt, zodat zij in hun werk en bij de adviezen over klimaat aan hun doelgroepen dezelfde uitgangspunten hanteren. Het is voor het eerst dat zoveel landelijke organisaties een dergelijk onderwerp gezamenlijk aanpakken.

Juist nu internationaal de klimaatmaterie volop in ontwikkeling is, is het zaak samen te werken en kennis te delen. Dit bleek ook uit het project Luchtspiegelingen, dat de Erfgoedinspectie samen met de TU Eindhoven uitvoerde en in 2007 werd afgerond. Van eind 2003 tot eind 2005 heeft de TU het binnenklimaat gemeten in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum (nieuw depotgebouw met high tech installatie), in het Mauritshuis (klimaatinstallatie) en de Haagse Gevangenpoort (geen noemenswaardige klimaatinstallatie). De Inspectie onderzocht hoe in deze musea het inbrengen dan wel het aanpassen van klimaatinstallaties verliep, hoe de rol daarin was van musea, Rgd, Inspectie en anderen en hoe de dagelijkse omgang met het klimaat was. Het ICN was gesprekspartner bij het onderzoek en in de klankbordgroep waren Rgd en RACM vertegenwoordigd. Een van de aanbevelingen was dat een multi-disciplinair netwerk zou worden opgezet om gezamenlijk een nieuwe omgang met het klimaat te formuleren. 
Deze aanbeveling is opgevolgd met de start van het netwerk.


Eerste activiteiten
Voor het eerste jaar 2008 wil het klimaatnetwerk de nieuwe richtlijnen publiceren voor het museale binnenklimaat. In het najaar worden op een symposium de belangrijkste bevindingen uit Luchtspiegelingen en de nieuwe klimaatrichtlijnen gepresenteerd door diverse sprekers en met de symposiumdeelnemers bediscussieerd. Ook worden museumconsulenten en erfgoedinspecteurs wegwijs gemaakt in de nieuwe richtlijnen, zodat deze nieuwe benadering snel verspreid kan worden naar de erfgoedbeherende organisaties.